درد که می‌گیرد قلبم… لبخند می‌زنم! یادگاری توست…

صدای قدم هایت را

دوست دارم

رویا دارد ... فکر دارد

در امتداد این قدم ها

منی می بینم

که با تو پیر شده...

خوشبخت شده

و چشمانت را دوست دارد

کاش که رویا کافی بود

شاید از کنارم

آرامتر می گذشتی

جمعه ۲۶ مهر۱۳۹۲ ۲۳:۳۵ بعد از ظهر |- آریا -|

ϰ-†нêmê§